Personas datu apstrāde

Personas datu apstrādes politika

SIA “Creditreform Latvija” (turpmāk tekstā Creditreform) ir licencēts parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējs, kas kreditoru vārdā vai uzdevumā veic parādu ārpustiesas atgūšanu no to parādniekiem, kā arī kā patstāvīgs pārzinis uztur parādvēstures datubāzi.

Creditreform spēkā esošā tiesiskā regulējuma ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un tehniskos un organizatoriskos pasākumus to aizsardzībai no neatļautas piekļuves vai citādas nelikumīgas apstrādes.

Personas dati tiek iegūti no kreditoriem, kā arī parāda atgūšanas procesa ietvaros no parādniekiem (datu subjektiem) vai ārējiem avotiem, t.sk. publiskiem reģistriem.

Creditreform veic datu apstrādi kreditoru vārdā vai uzdevumā vai savu prasījuma tiesību īstenošanai un aizsardzībai parādu atgūšanas procesa nodrošināšanai un/vai maksājuma saistību izpildes uzraudzībai atbilstoši Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma noteikumiem.

Creditreform, kā pārzinis veic datu apstrādi parādvēstures datubāzes uzturēšanai, lai sniegtu informāciju trešajām personām fiziskas personas maksātspējas vērtēšanai un kredītriska pārvaldībai (trešo personu, kā pārziņu leģitīmajai interesei), kā arī, lai izpildītu normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā prasības.

Creditreform glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • Creditreform pastāv juridisks pienākums datus glabāt un glabāšanas termiņš noteikts normatīvajos aktos;
  • Creditreform ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • notiek parāda atgūšana;
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
  • dati tiek glabāti parādvēstures datubāzē saskaņā ar likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kreditors, parādnieks vai Creditreform var realizēt savas leģitīmās intereses.

Personas datu saņēmēji ir Creditreform darbinieki, kuru darba pienākumos ietilpst attiecīgo datu apstrāde, kreditors, kā arī citas personas, kas saistītas ar Creditreform pakalpojuma sniegšanu, piemēram, pasta pakalpojumu sniedzēji. Creditreform var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. Datus no parādvēstures datubāzes var saņemt trešās personas, kas izvērtē fizisko personu spēju pildīt maksājuma saistības, ievērojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma noteikumus.

Personas dati netiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ).

Datu subjektam ir tiesības īstenot savas datu subjekta tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Datu subjekts var sazināties ar Creditreform saistībā ar jautājumiem par datu subjekta piekļuves saviem datiem tiesību īstenošanu, datu labošanu, kā arī sūdzībām par personas datu apstrādi. Creditreform kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnēs www.creditreform.lv un www.e-parads.lv. Creditreform datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@creditreform.lv vai Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 ar norādi “Datu aizsardzība”.

Creditreform veic saziņu ar datu subjektu, tostarp izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Creditreform veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām Jūs vērsties pie mums. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu aizsardzības uzraudzības iestādei.